Z prírody to najlepšie
Vitajte
vo svete IREKS
Ireks
Slovensky> O NÁS> Ochrana údajov

Zásady ochrany údajov

Posledná aktualizácia: marec 2021

Teší nás, že ste prejavili záujem o našu spoločnosť a naše výrobky popr. služby a chceme, aby ste sa pri Vašej návšteve našich internetových stránok a ako obchodný partner s ohľadom na ochranu osobných údajov cítili bezpečne.

Vaše súkromie je naša starosť

Berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Dodržiavanie legislatívy ochrany údajov je pre nás samozrejmosťou.

Chceme, aby ste vedeli, kedy ktoré údaje zhromažďujeme a spracovávame a ako ich používame. Urobili sme technické a organizačné opatrenia, aby sa dbalo na dodržiavanie pravidiel ochrany údajov nami a externými poskytovateľmi služieb.

Obchodní partneri nájdu na nasledujúcom odkaze informácie podľa článku 13 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov.

Zodpovedná strana

IREKS GmbH
Lichtenfelser Str. 20
95326 Kulmbach
Nemecko
Tel.: +49 9221 706-0
Fax: +49 9221 706-306
E-mail: ireks@ireks.com

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie Vašej identity. Tie zahŕňajú napr. údaje ako je meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa.

Pre používanie našich internetových stránok nie je vo všeobecnosti potrebné zverejňovať osobné údaje. V niektorých prípadoch potrebujeme vaše meno, adresu a ďalšie podrobnosti, aby sme mohli poskytovať požadované služby. Primerane to zdôrazníme, ak to bude potrebné. To platí napríklad pri zasielaní informačných materiálov alebo pri odpovedaní na individuálne otázky.

Okrem toho zaznamenávame, spracovávame a využívame iba údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete alebo automaticky prostredníctvom nášho internetového prehliadača (napr. Cookies, informácie prehliadača).

Ak využívate služby, zaznamenané, spracované a použité budú iba tie údaje, ktoré sa vyžadujú na poskytnutie tejto služby.

Ak by sme od vás potrebovali viac údajov, potom sa bude jednať o dobrovoľnú informáciu.

Zaznamenávanie, spracovanie a využitie osobných údajov slúži iba na poskytnutie požadovanej služby alebo podporu a chráni naše vlastné legitímne obchodné záujmy.

Účelové použitie

Budeme zaznamenávať, spracovávať a používať osobné údaje, ktoré sme dostali od vás k dispozícii online, pre účely, ktoré vám boli výlučne oznámené. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane bez Vášho súhlasu.

Na udržiavanie vzťahov so zákazníkmi môže byť tiež nevyhnutné, pre nás alebo pre nami povereného poskytovateľa služieb, zaznamenávať, spracovávať a používať osobné údaje na to, aby sme Vás informovali ohľadne ponúk produktov, ktoré sú užitočné pre Vaše obchodné potreby alebo aby sme vykonávali on-line prieskumy za účelom zlepšenia schopnosti plniť požiadavky našich zákazníkov.

Zaznamenávanie, spracovanie a používanie osobných údajov, ako aj ich presun vládnym inštitúciám a úradom, ktoré sú oprávnené takéto údaje dostávať, sa uskutoční iba v rozsahu príslušnej legislatívy, alebo pokiaľ sme viazaní zákonnou povinnosťou tak učiniť z dôvodu súdneho nariadenia.

Newsletter

Pokiaľ ponúkame spravodajcu (Newsletter) a vy sa na jeho odber prihlásite, zhromažďujeme, spracovávame a využívame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli. Prihlásením sa na odber spravodajcu ste nám vyslovili Váš súhlas. Odber spravodajcu môžete kedykoľvek zrušiť pomocou odkazu na odhlásenie sa v dolnej časti každého spravodajcu.

Ak ste sa na odber spravodajca prihlásili, pošleme Vám potvrdzujúci e-mail. V tomto e-maily nájdete odkaz na potvrdenie Vášho prihlásenia. Až po kliknutí na odkaz sa uskutoční využívanie Vašich údajov v potrebnej miere na reklamné a marketingové účely prostredníctvom nášho spravodajcu.

Kontakt / kontaktný formulár

Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, budete tak kontaktovať priamo našu spoločnosť:

IREKS ENZYMA s.r.o.
Vyšná Šebastová 262
08006 Vyšná Šebastová
Slovensko
Tel.: +421 51 747 0004
Fax.: +421 51 771 6168
Email: ireks@ireks.sk

Ak budete kontaktovať našu spoločnosť prostredníctvom kontaktného formulára, dôjde k spracovaniu údajov, ktoré budú uvedené do formulárovej masky. Naša spoločnosť bude tieto údaje používať pri poskytnutí žiadaných informácií alebo na poskytnutie tých služieb, ktoré požadujete, napr. podpora a poradenstvo v súvislosti s našim produktovým portfóliom.

To isté platí v prípade, ak nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu.

Doba uloženia

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom našich internetových stránok, sú uchovávané tak dlho, pokiaľ sa nesplní účel, pre ktorý nám boli zverené. Aby boli dodržané obchodné a daňové úschovné lehoty, môže byť doba uloženia na určitý čas až 10 rokov.

Neosobné údaje zaznamenávané automaticky

Pri používaní našich internetových stránok sa z organizačných a technických dôvodov uchovávajú nasledujúce údaje: mená Vami navštívených stránok, názov použitého prehliadača a názov operačného systému, dátum a čas prístupu, použitý vyhľadávač, názvy stiahnutých súborov a IP - adresa.

Tieto technické údaje vyhodnocujeme anonymne len na štatistické účely, aby sme naše internetové stránky neustále optimalizovali a aby naše internetové služby boli stále atraktívnejšie. Tieto anonymné údaje sú uložené oddelene od osobných údajov v zabezpečených systémoch a nemožno ich dohľadať na jednotlivú osobu. Vaše osobné údaje a Vaše súkromie je preto chránené po celú dobu.

Cookies

a) Čo sú Cookies?

Cookies sú informácie, ktoré sa návštevou internetových stránok uložia do Vášho počítača, tabletu alebo mobilného telefónu a vo všeobecnosti slúžia efektívnejšiemu zobrazeniu internetových stránok. Niektoré Cookies (Session Cookies) sa po zatvorení prehliadača automaticky vymažú, iné (Persistent Cookies alebo Tracking Codes) sa zas archivujú určitý čas alebo až do vymazania dočasnej pamäte Vášho prehliadača a umožňujú nám, Vás ako užívateľa našich internetových stránok identifikovať. Väčšina internetových prehliadačov akceptuje Cookies automaticky. Pomocou jednoduchého kliknutia môžete nastavenia Vášho prehliadača avšak meniť, ak si ich neželáte. Bližšie informácie ku Cookies nájdete na aboutcookies ➚.

b) K čomu sa u nás používajú Cookies?

Používame Cookies k:

  • zabezpečeniu bezpečného internetového prostredia
  • prevereniu výkonu našich internetových stránok a zlepšeniu užívateľských spokojností ako aj on-line - spokojností našich zákazníkov

Nepoužívame Cookies na sledovanie Vašich internetových aktivít okrem tých, ktoré prevádzkujeme my.

Druhy nižšie uvedených Cookies sa u nás používajú, aby sa mohlo lepšie posúdiť druh a spôsob využívania našich on-line - služieb našimi zákazníkmi a aby sa mohli služby lepšie navrhovať. Takto môžeme napr. rozpoznať, kedy je proces príliš zložitý a práve preto užívateľ tento prebiehajúci proces prerušil. S touto vedomosťou môžeme procesné kroky zjednodušovať a čo najlepšie ich navrhnúť pre zákazníka.

c) Aké typy Cookies existujú?

Druh Cookies Účel použitia
Session Cookies Po zatvorení prehliadača sa vymažú. Slúžia na zachytenie navigácie na internetových stránkach ako aj čas zdržania sa a udržiava Vaše prihlasovacie údaje aktívne.
Tracking Codes Neobsahujú osobné údaje. Zaznamenávajú odkiaľ sa uskutočňuje výzva na stránku, aký vyhľadávač sa použil, aký odkaz sa zaklikol, aký výraz je hľadaný a lokalizuje sa miesto užívateľa v danom časovom okamihu. Zaznamenáva počet návštev ako aj trvanie prvej, aktuálnej a predchádzajúcej návštevy. Tieto Cookies registrujú iba návštevy nami prevádzkovaných stránkach a pri návšteve iných stránok nie sú aktívne.

 

d) Právna podstata

Právna podstata na používanie cookies je uvedená v bode (f) Článku 6(1) GDPR. Sú tu zhromažďované len IP adresy - nie ďalšie osobné údaje.

e) Vymazanie Cookies

Ponúkame Vám niektoré on-line - funkcie, ktoré urobia Vašu návštevu našich internetových stránok príjemnou. Táto funkčnosť je avšak iba s pomocou Cookies. Cookies uložené na našich stránkach môžete zmazať. V tomto prípade je však možné Vaše individuálne dáta a obsahy, vrátane Vášho nastavenia Cookies stratiť a pri ďalšej návšteve našich stránok nebude rozpoznaný ako vracajúci sa návštevník. Dbajte pri tom avšak na to, že pre voľný pohyb na našich stránkach sú Cookies nevyhnutné. Pritom sú Cookies používané iba nami na kontrolu účinnosti internetových stránok a zaznamenávanie počtu návštevníkov.

Integrácia služieb a obsahov tretích strán

Môže sa stať, že v rámci on-line ponuky sa naviažu obsahy tretích osôb, ako napr. videá z YouTube, mapy z Google Maps, RSS kanály či grafika z iných internetových stránok.

Tu sa predpokladá, že poskytovateľ týchto obsahov (nazývaný aj ako „tretej strany") rozozná IP - adresu užívateľa, pretože bez IP - adresy nemôže „tretia strana" poslať obsahy do prehliadačov terajšieho užívateľa. IP - adresa je týmto pre zobrazenie obsahov potrebná.

Informácie o umiestnení internetového servera

Spracovanie dát, ktoré obdržíme pomocou našich internetových stránok, prebieha na serveroch v Nemecku.

Bezpečnosť

Urobili sme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sa Vaše osobné údaje chránili pre pred stratou, zničením, manipuláciou a neoprávneným prístupom.

Zmena tejto politiky ochrany údajov

Vyhradzujeme si právo meniť našu politiku ochrany osobných údajov, keďže sa to vyžaduje z dôvodu novej technológie. Prosím, uistite sa, že máte k dispozícii aktuálnu verziu. Na našich webových stránkach budeme informovať o realizácii významných zmien v tejto politike osobných údajov.

Dotknuté práva

Prosím, kontaktujte nás kedykoľvek by ste mali záujem o informácie o tom, ktoré osobné údaje uchovávame, alebo ak by ste si želali ich opraviť alebo vymazať. Navyše máte právo na obmedzenie spracovania (Článok 18 GDPR), právo namietať spracovanie osobných údajov (Článok 21 GDPR) ako aj právo na presnosť údajov (Článok 20 GDPR). V takýchto prípadoch kontaktujte našu zodpovednú osobu priamo, jej kontaktné údaje môžete nájsť nižšie pod "Kontaktný pracovník pre ochranu údajov".

Kontaktný pracovník pre ochranu údajov

Všetci záujemcovia a návštevníci našich internetových stránok môžu kontaktovať nášho pracovníka pre ochranu údajov:

Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Nemecko
Tel.: +49 941 2986930
Fax: +49 941 29869316
E-mail: privacy@ireks.com
Internet: www.projekt29.de

Ak by naša kontaktný pracovník nebol schopný uspokojivo odpovedať na vašu žiadosť, stále mate právo podať sťažnosť na príslušný Kontrolný úrad pre ochranu údajov.