Z prírody to najlepšie
Vitajte
vo svete IREKS
Ireks
Slovensky> O NÁS> EU-privacy-info

Informácie podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ (GDPR)

Posledná aktualizácia: máj 2018

Teší nás, že ste prejavili záujem o našu spoločnosť a naše výrobky popr. služby a chceme, aby ste sa pri Vašej návšteve našich internetových stránok a ako obchodný partner s ohľadom na ochranu osobných údajov cítili bezpečne.

Vaše súkromie je naša starosť.

Berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Dodržiavanie legislatívy ochrany údajov je pre nás samozrejmosťou.

Chceme, aby ste vedeli, kedy ktoré údaje zhromažďujeme a spracovávame a ako ich používame. Urobili sme technické a organizačné opatrenia, aby sa dbalo na dodržiavanie pravidiel ochrany údajov nami a externými poskytovateľmi služieb.

Nasledujúce informácie sú pripravené pre našich zákazníkov ako aj dodávateľov, poskytovateľov služieb a iných obchodných partnerov.

 

Informácie podľa článku 13
Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)
- Zber osobných údajov od Dotknutej osoby -

Totožnosť Prevádzkovateľa

IREKS ENZYMA s.r.o.
Vyšná Šebastová 262
08006 Vyšná Šebastová

Kontaktné informácie Zodpovednej osoby

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na:

Zodpovedná osoba pre
IREKS ENZYMA s.r.o.
Vyšná Šebastová 262
08006 Vyšná Šebastová
Do pozornosti: Ochrana osobných údaj alebo
ireks@ireks.sk

Kategórie údajov a zdroje údajov

Spracovávame adresu, totožnosť a zmluvné údaje ako aj informácie o predajných číslach našich zákazníkov v súvislosti s našim obchodným vzťahom s nimi. To tiež zahŕňa osobné údaje ako mená, adresy, e-mailové adresy, telefónne a faxové čísla, IČ DPH.

Účel spracovávania a právny základ

Účelom spracovávania je jasná identifikácia zákazníka ako aj iniciácia, realizácia, manažment a narábanie so zmluvami, vyhodnocovanie úverovej schopnosti a záruk, zákaznícka služba, vystavovanie faktúr/dobropisov, manažment a presadzovanie nárokov a súlad so zákonnými povinnosťami.

V niektorých prípadoch tiež angažujeme spracovateľov údajov. Právny základ: Čl 6 Odsek 1(b) a (c) GDPR.

Ďalšie spracovávanie vyššie uvedených údajov sa vykonáva, aby sa zabezpečila ochrana našich vlastných zákonných záujmov alebo záujmov tretích strán pre účely posilnenia nášho vývoja na trhu, pre distribučné analýzy, manažment predaja, kalkuláciu provízií našich obchodných zamestnancov, rozhodovanie týkajúce sa marketingových a predajných aktivít, výskum trhu, klientsku podporu, overovanie platnosti celkových správ o predaji a pre kontrolu a stanovovanie podmienok. Právny základ: Čl. 6 Odsek 1(f) GDPR.

Kategórie príjemcov údajov

a) Spoločnosti skupiny

Úlohy v súvislosti s vyššie uvedenými informáciami sa čiastočne vykonávajú centrálne v IREKS GmbH ako v spracovateľovi údajov pre spoločnosti pripojené k IREKS GmbH podľa § 15 nemeckého zákona o akciových spoločnostiach (AktG), ktorá pre tento účel prenáša údaje do IREKS GmbH.

b) Ďalší príjemcovi

Podľa GDPR sa môžu osobné informácie prenášať tretím stranám, napríklad úradom, aby sa splnili zákonné oznamovacie povinnosti.

Trvanie uchovávania údajov

Údaje uchovávame počas lehoty trvania príslušného obchodného vzťahu so zákazníkom a do vypršania doby platnosti nárokov vyplývajúcich z nich a zo zákonných lehôt na uchovávanie.

Práva ochrany osobných údajov Dotknutej osoby

Podľa Čl. 15 - 22 GDPR, ak sú splnené právne predpoklady, máte nasledujúce práva: právo prístupu, právo opravy, právo vymazania, právo zákazu spracovávania a právo prenosu údajov. Navyše, podľa Čl. 13 odseku 2(b) v spojení s Čl. 21 GDPR, mate právo namietať voči spracovávaniu vašich osobných údajov podľa Čl. 6 odsek 1(f).

Právo podať sťažnosť

Podľa Čl. 77 GDPR, máte právo podať sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov, ktorý je príslušný pre vašu spoločnosť, ak uvážite, že spracovávanie osobných údajov porušuje nariadenie.