Z prírody to najlepšie
Istotu možno dať,
iba ak sme si sami istí
Ireks
Slovensky> KVALITA> Politika kvality a bezpečnosti potravín - IREKS ENZYMA, s.r.o.

Politika kvality a bezpečnosti potravín - IREKS ENZYMA, s.r.o.

Vedenie spoločnosti IREKS ENZYMA, s.r.o. stanovuje svoju politiku v oblasti kvality výroby a dodávky bezpečných potravinárskych produktov a zaväzuje sa podporovať rozvoj aktivít smerujúcich k neustálemu zvyšovaniu kvality, bezpečnosti poskytovaných produktov a služieb vedúcich k uspokojovanie potrieb zákazníkov.

Vedenie spoločnosti si uvedomuje, že iba vysoká úroveň kvality všetkých vykonaných činností a konkurencieschopnosť vedie k získaniu zákazníkov a tým k zabezpečeniu prosperity a budúcnosti spoločnosti, preto vyhlasuje tieto základné pravidlá záväzné pre všetkých zamestnancov:

  1. Za podpory a účasti všetkých zamestnancov spoločnosti vybudujeme systém kvality, budeme plniť všetky požiadavky potravinového práva, aby sa na trh umiestňovali len bezpečné produkty a v prípade potreby budeme prijímať také opatrenia, aby sa zamedzilo uvedeniu nebezpečných produktov na trh.
  1. Vrcholový manažment sa zaväzuje spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť zavedeného systému manažérstva kvality a HACCP.
  1. Dôkladnou kontrolou na všetkých stupňoch výrobného procesu a účinným uplatňovaním systému HACCP budeme vytvárať záruku bezpečnosti výrobkov v súlade s legislatívou.
  1. Pre trvalé fungovanie systému HACCP zabezpečíme zdroje materiálne, finančné ako aj personálne.
  1. Budeme neustále vzdelávať zamestnancov a tým zvyšovať kvalifikačné predpoklady pre výkon ich činnosti na všetkých stupňoch riadenia. Budeme vytvárať na pracoviskách spoločnosti príjemnú a tvorivú atmosféru, dobré pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov prostredníctvom výchovy ku kvalite a bezpečnosti produkcie.
  1. Budeme dodržiavať v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzkovania technických zariadení záväzky vyplývajúce z legislatívy a iných zmluvných požiadaviek, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti.
  1. Budeme zvyšovať produktivitu s cieľom byť úspešnou, stabilnou a konkurencieschopnou spoločnosťou na trhu.