Z prírody to najlepšie
Istotu možno dať,
iba ak sme si sami istí
Ireks
Slovensky> KVALITA> HACCP-koncept

HACCP-koncept:
systematická a riziko uvedomujúca si kontrola kvality

"Hazard Analysis and Critical Control Points"-metóda (HACCP) obsahuje a popisuje všetky opatrenia na systematickú a riziko si uvedomujúcu kontrolu kvality na všetkých stupňoch spracovania. Na túto úlohu je v IREKS-e kladený odjakživa vysoký dôraz.

V roku 1996 vstúpil v IREKSe do platnosti systém HACCP na výrobu pekárskych prípravkov a zmesí.

HACCP-koncept popisuje všetky meradlá pre systematickú kontrolu kvality s vylúčením rizikových faktorov na všetkých stupňoch výroby, to znamená v procese spracovania potravín sú odstránené momenty nebezpečenstva tak, aby sa maximálne vylúčili možnosti ohrozenia zdravia spotrebiteľov.

Tieto momenty nebezpečenstva môžu byť biologickej povahy (napr. mikroorganizmy), chemickej povahy (napr. zvyšky pesticídov alebo ťažkých kovov) alebo fyzikálnej povahy (napr. kamienky, sklo, cudzorodé telesá). V IREKSe sú spracované harmonogramy pre každý jednotlivý kritický bod takým spôsobom, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo pre výrobky, a taktiež aj pre spotrebiteľov.

S HACCP-konceptom dokumentujeme našim odberateľom, že naše pekárske prípravky a zmesi vyrábame s maximálnou starostlivosťou. Robíme všetko pre to, aby sme vyrábali na najvyššej kvalitatívnej úrovni a zákazníkom dodávali preverené potraviny vysokej kvality.